Administration

MS. KANCHAN KHANDKE
PRINCIPAL

GROUP CAPTAIN PRABHAKAR RAGHAV
BURSAR
MR. J. S. BHATI
ESTATE CUM SECURITY OFFICER
DR. TRIPTI PALIWAL
RMO
bhatnagar
MR. SATISH BHATNAGAR
MESS MANAGER