Administration

MS. KANCHAN KHANDKE
PRINCIPAL

team
GROUP CAPTAIN PRABHAKAR RAGHAV
BURSAR
team
MR. J. S. BHATI
ESTATE CUM SECURITY OFFICER
team
DR. TRIPTI PALIWAL
RMO
team
MR. SATISH BHATNAGAR
MESS INCHARGE